Kebenaran Merancang Susun Atur

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Emel No. Telefon
1 AZHAR BIN OTHMAN azhar_o@ppj.gov.my 03-8887 7018
2 NOR AZIMAH BT JAMALUDDIN azimah@ppj.gov.my 03-8887 7354 / 019-611 4732
3 MOHD AKMAL BIN OSMAN akmal@ppj.gov.my 03-8887 7641
4 MUHAMMAD FADHIL BIN BAHRIN m.fadhil@ppj.gov.my 03-8887 7683
5 MUHAMMAD AZMIL BIN ABDUL LATIF muhammad.azmil@ppj.gov.my 03-8887 7695

Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar

Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Rasmi daripada Perunding Profesional Bertauliah S_RASMI.PDF
2 Borang A (Jadual Pertama Kaedah Kawalan Perancangan Am) BORANG_A.PDF
3 Satu (1) salinan Hak Milik Tanah/ Surat Persetujuan Bank/ Perjanjian Jual Beli/ Sijil Carian Rasmi Hak Milik Tanah (Gadaian / Kaveat Atau Perjanjian Penswastaan) HAK_MILIK.PDF
4 Surat Kuasa Wakil (Power Of Attorney / Perjanjian Jual Beli Dan Profil Syarikat) (Jika berkaitan) S_KUASAWAKIL.PDF
5 Perakuan Kebenaran Laluan (jika berkaitan)
i. Cadangan Akses Bukan Dibawah Hakmilik Pemohon; atau
ii. Cadangan Akses Melibatkan Rezab Lebuhraya (LLM).
PERAKUAN_LALUAN.PDF
6 Dokumen Daftar Tubuh Syarikat
[Memorandum dan Artikel (M&A), Form 24 dan Form 49 beserta surat penurunan kuasa menandatangani pelan dan dokumen sekiranya penama yang menandatangani dokumen tiada dalam Form 49A]
DAFTAR_SYARIKAT.PDF
7 Satu (1) salinan resit bayaran Cukai Tanah terkini yang telah dijelaskan CUKAI_TANAH.PDF
8 Dokumen Kiraan Caj Pemajuan (Jika berkaitan) CAJ_PEMAJUAN.PDF
9 Pelan Susunatur yang mengandungi :
i. Pelan Kunci (menunjukkan tapak cadangan dalam Presint)
ii. Pelan Lokasi (menunjukkan tapak cadangan dan pembangunan di sekitarnya)
iii. Maklumat Gunatanah
(Pelan-pelan perlu disahkan oleh Perunding Profesional Bertauliah )
SUSUNATUR_*.PDF
10 Pelan Susunatur yang mengandungi :
i. Pelan Kunci (menunjukkan tapak cadangan dalam Presint)
ii. Pelan Lokasi (menunjukkan tapak cadangan dan pembangunan di sekitarnya)
iii. Maklumat Gunatanah
(Pelan-pelan perlu disahkan oleh Perunding Profesional Bertauliah )
SUSUNATUR_*.DWG
11 Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) (rujuk perincian isi kandungan di Lampiran) LCP.PDF
12 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Surat Sokongan Agensi/lain-lain)
KSA_LAIN_SOKONGAN_*.PDF
13 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Dokumen Pematuhan Arahan Bertulis)
KSA_LAIN_WD_*.PDF
14 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Pelan format PDF untuk Pengemukaan Pelan Akhir)
KSA_LAIN_FE_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.