Kelulusan Pelan Ubahsuai Oleh Perunding

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 MOHD HAFIZ BIN ABDUL KHALEK SENIBINA 7157/012-288 5647
2 MUNTAHA BIN TASARIB SENIBINA 7521 / 012-261 5261
3 AHMAD SYAFIIEI BIN ABDUL KUDOS SENIBINA 7121 / 017-681 6246
4 IDRIS ABDULLAH SENIBINA 7262
5 MOHD RANI MOHD TAHIR SENIBINA 7331
6 MOHD NOR GADDAFFI BIN BADLI SENIBINA 03-8000 8000/8054
7 MOHD BAZLAN BIN CHE ROSLIN SENIBINA 7630
8 AIDAWATI SULAIMAN SENIBINA 03-8000 8000/8091
9 MOHD AL HAFIZ BIN MOHD YUSOFF SENIBINA 03-8000 8000/8053
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat permohonan oleh Orang Yang Mengemukakan (SP)
- Nyatakan dengan jelas tujuan pengubahsuaian, ruang dan struktur yang terlibat, bil. unit dll. Rujuk contoh yang dilampirkan.
UB_SURAT_UB_PSP.PDF
2 Borang A-Perakuan Pelan Bangunan oleh SP.
(Sila pastikan tarikh terkini, potong mana yang tidak berkenaan untuk tajuk, ruj. contoh standard jadual lukisan & no.lukisan pengemukaan pelan)
UB_BORANG_A_SP.PDF
3 Borang A-Perakuan Pelan Struktur oleh SP (Jurutera Profesional dengan Sijil Amalan) UB_BORANG_A_SP_JS.PDF
4 Pelan dan Pengiraan Terperinci Struktur (jika berkaitan)
(Sila pastikan tarikh terkini, potong mana yang tidak berkenaan untuk tajuk, ruj. contoh standard jadual lukisan & no.lukisan pengemukaan pelan)
UB_PELAN_STRUKTUR_*.PDF
5 Borang A -Perakuan Pelan Peruntuhan oleh SP UB_BORANG_A_PERUNTUHAN_SP.PDF
6 1 set pelan Peruntuhan yg diperakukan oleh Jurutera.
(Jika ada kerja peruntukan bangunan atau sebahagiannya (50% atau lebih). Peruntuhan perlu mematuhi MS2318:2012).
UB_PELAN_PERUNTUHAN_*.PDF
7 Salinan Sijil Pendaftaran SP terkini (Lembaga Arkitek Malaysia/Lembaga Jurutera Malaysia); UB_LAM.PDF
8 Salinan Sijil Pendaftaran SP terkini (Lembaga Arkitek Malaysia/Lembaga Jurutera Malaysia); UB_LJM.PDF
9 Salinan Pelan Bangunan hendaklah LENGKAP dan mengandungi (yang berkaitan); UB_PELAN_*.PDF
10 Pelan lain yg. Diperakukan oleh SP jika dikehendaki / disyaratkan spt. Tangga kedua bagi tadika UB_PELAN_TANGGA_*.PDF
11 Pelan As-Built (jika pengubahsuaian melibatkan peruntuhan seperti Tandas dan tingkap/dinding bagi ubahsuai komersil) UB_ASBUILT_*.PDF
12 Salinan resit pembayaran cukai taksiran terkini (wajib) UB_CUKAITAKSIRAN.PDF
13 Salinan resit pembayaran cukai tanah terkini (wajib) (kediaman) UB_CUKAITANAH.PDF
14 Salinan resit pembayaran fi proses pelan (wajib) UB_RESITFI.PDF
15 Salinan resit pembayaran fi berganda (wajib jika telah memulakan kerja pembinaan tanpa mendapat kelulusan). UB_RESITFIBERGANDA.PDF
16 Gambar terkini tapak. (gambar menunjukkan keadaan semasa tapak dan bertarikh tidak lebih daripada 4 hari dari tarikh permohonan). UB_GAMBAR.PDF
17 Kebenaran Merancang Perubahan Material yang sah laku dari Jabatan Perancangan Bandar, PPj atau surat tiada halangan (jika berkaitan). UB_SURAT_MERANCANG.PDF
18 Kelulusan Pelan Arkitektural dari Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia, Putrajaya (JBPM) jika berkaitan. UB_SURAT_BOMBA.PDF
19 Surat Tiada halangan Daripada Pemilik jika premis disewa UB_KEBENARANPEMILIK.PDF
20 Salinan Perjanjian Jual-Beli (S&P) dan Perjanjian Sewaan (jika penyewa) UB_S&P.PDF
21 Surat Tiada halangan Badan Pengurusan Bersama (JMB/MC) bagi harta-harta hakmilik strata. UB_JMB.PDF
22 Surat sokongan (wajib) daripada Jiran Bersebelahan (kiri, kanan dan belakang) sekiranya skop kerja pengubahsuaian melibatkan kerja perobohan dan konkrit tetulang samada di luar atau di dalam bangunan.
Rujuk contoh yang dilampirkan
UB_JIRAN.PDF
23 Jadual pengiraan fi UB_KIRAANFI.PDF
24 Fi bayaran (Online Banking) FI_BAYARAN.PDF
25 Jadual/Pelan Kiraan Kawasan Lapang (wajib bagi kediaman)
(ruj. Contoh pengiraan)
UB_KWSNLPG.PDF
26 Dokumen lain jika dikehendaki/ disyaratkan UB_DOKUMEN_LAIN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.