Kelulusan Pelan Ubahsuai Oleh Perunding

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 MUNTAHA BIN TASARIB muntaha.tasarib@ppj.gov.my 03-8887 7521 / 012-261 5261
2 IDRIS ABDULLAH idris@ppj.gov.my 03-8887 7262
3 MOHD BAZLAN BIN CHE ROSLIN bazlan@ppj.gov.my 03-8887 7630
4 AIDAWATI SULAIMAN aidawati@ppj.gov.my 03-8887 7000 (samb. 8091)
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat permohonan oleh Orang Utama Yang Mengemukakan (PSP)
- Nyatakan dengan jelas tujuan pengubahsuaian, ruang dan struktur yang terlibat, bil. unit dll. Rujuk contoh yang dilampirkan. (UB_01, UB_02 & UB_03)
UB_SURAT_UB_PSP.PDF
2 Borang A-Perakuan Pelan Bangunan oleh SP.
(Sila pastikan tarikh terkini, potong mana yang tidak berkenaan untuk tajuk, ruj. contoh standard jadual lukisan & no.lukisan pengemukaan pelan) (UB_01, UB_02 & UB_03)
UB_BORANG_A_SP.PDF
3 Borang A-Perakuan Pelan Struktur oleh SP (Jurutera Profesional dengan Sijil Amalan) UB_BORANG_A_SP_JS.PDF
4 Pelan dan Pengiraan Terperinci Struktur (jika berkaitan)
(Sila pastikan tarikh terkini, potong mana yang tidak berkenaan untuk tajuk, ruj. contoh standard jadual lukisan & no.lukisan pengemukaan pelan)
UB_PELAN_STRUKTUR_*.PDF
5 Salinan Sijil Pendaftaran PSP dan SP (jika berkaitan) terkini (Lembaga Arkitek Malaysia/Lembaga Jurutera Malaysia); (diakui sah)(UB_01 & UB_03) UB_LAM.PDF
6 Salinan Sijil Pendaftaran PSP dan SP (jika berkaitan) terkini (Lembaga Arkitek Malaysia/Lembaga Jurutera Malaysia); (diakui sah)(UB_01 & UB_03) UB_LJM.PDF
7 Salinan MyKad Pemilik/Penyewa Berdaftar. (diakui sah) UB_IC.PDF
8 Dua (2) Salinan Pelan Bangunan saiz A1 ( 1 linen dan 1 kertas) dan 1 salinan digital format PDF yang LENGKAP (UB_01) UB_PELAN_*.PDF
9 Jadual Pencahayaan, Pengudaraan Semulajadi & Laluan Udara Tanpa Halangan (ruj. Contoh standard jadual, jika ada penambahan bilik) atau Surat Perakuan Pematuhan kepada uuk41 (jika menggunakan kaedah pengudaraan mekanikal)(UB_01) UB_PENGUDARAAN.PDF
10 Pelan As-Built (jika pengubahsuaian melibatkan peruntuhan seperti Tandas dan tingkap/dinding bagi ubahsuai kedai/pejabat).(UB_03) UB_ASBUILT_*.PDF
11 Salinan resit pembayaran cukai taksiran terkini (UB_01 & UB_03) UB_CUKAITAKSIRAN.PDF
12 Salinan resit pembayaran cukai tanah terkini UB_CUKAITANAH.PDF
13 Salinan resit pembayaran fi proses pelan (UB_01, UB_02 & UB_03) UB_RESITFI.PDF
14 Salinan resit pembayaran fi berganda (jika telah memulakan kerja pembinaan tanpa mendapat kelulusan). UB_RESITFIBERGANDA.PDF
15 Gambar terkini tapak. (gambar menunjukkan keadaan semasa tapak dan bertarikh tidak lebih daripada 4 hari dari tarikh permohonan). UB_GAMBAR.PDF
16 Salinan Surat Kelulusan/sokongan agensi dan dokumen-dokumen lain;
a. Kelulusan Pelan Arkitektural dari Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia, Putrajaya (JBPM) jika berkaitan (UB_02 & UB_03)
UB_SURAT_BOMBA.PDF
17 Salinan Surat Kelulusan/sokongan agensi dan dan dokumen-dokumen lain;
b. Surat Tiada halangan daripada Pemilik/M.O./M.C. atau Salinan Perjanjian Sewaan dokumen-dokumen lain;
UB_KEBENARANPEMILIK.PDF
18 Salinan Surat Kelulusan/sokongan agensi dan dokumen-dokumen lain;
c. Salinan Perjanjian Jual-Beli (S&P) dan Perjanjian Sewaan (jika penyewa) (UB_01)
UB_S&P.PDF
19 Salinan Surat Kelulusan/sokongan agensi dan dokumen-dokumen lain;
d. Surat Tiada halangan Badan Pengurusan Bersama (JMB/MC) bagi harta-harta hakmilik strata.(UB_01 & UB_03)
UB_JMB.PDF
20 Jadual pengiraan fi (UB_01 & UB_03) (WAJIB) UB_KIRAANFI.PDF
21 Salinan Surat Kelulusan/sokongan agensi dan dokumen-dokumen lain;
e. Surat sokongan (wajib) daripada Jiran Bersebelahan (kiri, kanan dan belakang) sekiranya skop kerja pengubahsuaian melibatkan kerja perobohan dan konkrit tetulang samada di luar atau di dalam bangunan.
Rujuk contoh yang dilampirkan (UB_01)
UB_JIRAN.PDF
22 Dokumen lain jika dikehendaki/ disyaratkan LAIN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.