Kerja Tanah Serta Jalan & Perparitan

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Emel No. Telefon
1 SUZANA BINTI KU ISAHAK suzanakuisahak@ppj.gov.my 03-8887 7647 / 016-444 0552
2 MOHD FAISHAL REDHUAN BIN MD NOR faishal_r@ppj.gov.my 03-8887 7522
3 NOR HASLINDA BINTI MOHD HARUN haslinda@ppj.gov.my 03-8887 7510
4 MOHD IZWAN BIN SAHARUDIN m_izwan@ppj.gov.my 03-8887 7570
5 MOHD ABU ZARIM BIN MOHD YUNUS abu.zarim@ppj.gov.my 03-8887 7570
6 WAN MUHAMMAD ZIMAM BIN ZAIDIN m.zimam@ppj.gov.my 03-8887 7162

Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar

Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat permohonan dari Perunding Bertauliah KTJP_SURAT_PERUNDING.PDF
2 Surat Perlantikan Perunding KTJP_LANTIK_RUNDING.PDF
3 *Surat Kelulusan Kebenaran Merancang bagi Pelan Susunatur dan/atau Pendirian Bangunan KTJP_SURAT_MERANCANG_*.PDF
4 Borang A KTJP_BORANG_A.PDF
5 Surat Hak Milik Tanah KTJP_SURAT_HAKMILIK_TANAH.PDF
6 Senarai Lukisan KTJP_SENARAI_LUKISAN.PDF
7 Pelan Kunci KTJP_PELAN_KUNCI_*.PDF
8 Pelan Lokasi KTJP_PELAN_LOKASI_*.PDF
9 Pelan Tapak dan Pelan Kontur KTJP_PELAN_TAPAK_KONTOR_*.PDF
10 Pelan Susunatur Kerja Tanah KT_PELAN_SUSUNATUR_*.PDF
11 Pelan Susunatur Asas (cerucuk/tetopi cerucuk/asas) KT_PELAN_SUSUNATUR_ASAS_*.PDF
12 Pelan Kawalan Hakisan dan Kelodak (ESCP) KT_PELAN_KAWALAN_HAKISAN_*.PDF
13 Pelan Keratan Rentas KT_PELAN_KERATAN_RENTAS_*.PDF
14 Pelan Butiran Wash Through KT_PELAN_WASH_THROUGH_*.PDF
15 Pelan Butiran Penahan Enap KT_PELAN_PENAHAN_ENAP_*.PDF
16 Pelan Butiran Asas (cerucuk/tetopi cerucuk/asas) KT_PELAN_ASAS_*.PDF
17 Pelan Susunatur Jalan dan Perparitan JP_PELAN_SUSUNATUR_*.PDF
18 Pelan Butiran Jalan JP_PELAN_BUTIRAN_JLN_*.PDF
19 Pelan Butiran Perparitan JP_PELAN_BUTIRAN_PARIT_*.PDF
20 Pelan Butiran Tembok Penahan KT_PELAN_TEMBOK_PENAHAN_*.PDF
21 Pelan Susunatur Utiliti (Bekalan Air, Elektrik, Pembetungan, Gas, Telekom dan sebagainya) JP_PELAN_SUSUNATUR_UTILITI.PDF
22 Lain-lain Pelan Butiran KTJP_PELAN_LAIN_*.PDF
23 Laporan Kerja Tanah KT_LAPORAN.PDF
24 Laporan Geoteknik dan Site Investigation (SI), jika :
i) bangunan ≥ 5 tingkat
ii) kecerunan sedia ada > 25°
iii) struktur penahan ≥ 3m tinggi
iv) korekan tanah ≥ 3m dalam
KT_GEOTEKNIK.PDF
25 Spesifikasi Kerja Tanah KT_SPEKS_KT.PDF
26 Spesifikasi Asas dan Cerucuk KT_SPEKS_ASAS.PDF
27 Perkiraan Rekabentuk Asas dan Cerucuk KT_REKABENTUK_ASAS.PDF
28 Perkiraan Terperinci:-
i) Isipadu Pengorekan Asas
ii) Isipadu Pengorekan Jalan, Parit & Utiliti
KTJP_ISIPADU_KOREKAN_*.PDF
29 Perkiraan Rekabentuk Tembok Penahan KT_REKABENTUK_TEMBOK.PDF
30 Perkiraan Terperinci :
- Luas Permukaan Tembok Penahan
KT_LUAS_TEMBOK.PDF
31 Perkiraan Hidraulik dan Rekabentuk Perparitan JP_REKABENTUK_PARIT.PDF
32 Laporan Pengurusan Alam Sekitar KT_ALAM_SEKITAR.PDF
33 Bagi Permohonan Lanjutan , Surat Kelulusan dan Permit terdahulu. (Ditunjukkan dengan jelas no permohonan asal)

Nota :

• Permohonan lanjutan PERLU dibuat sekurang – kurangnya tiga (3) bulan sebelum tempoh permit TAMAT. Sekiranya lambat, perlu membuat permohonan baru.
KTJP_LANJUTAN_*.PDF
34 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Surat Sokongan Agensi/lain-lain)
KTJP_LAIN_SOKONGAN_*.PDF
35 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Dokumen Pematuhan Arahan Bertulis)
KTJP_LAIN_WD_*.PDF
36 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Pelan format PDF untuk Pengemukaan Pelan Akhir)
KTJP_LAIN_FE_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.