Kebenaran Merancang Tempoh Terhad (Perubahan Material (Ruang Bangunan & Taska / Tadika))

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 AZHAR BIN OTHMAN azhar_o@ppj.gov.my 03-8887 7018
2 NOR AZIMAH BT JAMALUDDIN azimah@ppj.gov.my 03-8887 7354 / 019-611 4732
3 MUHAMMAD FADHIL BIN BAHRIN m.fadhil@ppj.gov.my 03-8887 7683
4 MUHAMMAD AZMIL BIN ABDUL LATIF muhammad.azmil@ppj.gov.my 03-8887 7695
5 MOHD AKMAL BIN OSMAN akmal@ppj.gov.my 03-8887 7641
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Iringan permohonan rasmi dari
pemohon / pemaju (bagi Taska/Tadika)
PM_TASKA_SRT_PEMOHONAN_*.PDF
2 Melengkapkan borang seperti di
LAMPIRAN 1 (bagi Taska/Tadika).
PM_TASKA_BORANG_LAMPIRAN_*.PDF
3 Melengkapkan Borang A Jadual Pertama
{Kaedah 2(1)} (bagi Taska/Tadika)
PM_TASKA_BORANG_A_*.PDF
4 Surat kebenaran daripada pemilik bangunan/ rumah / Power Of Attorney (jika menyewa premis, termasuk surat pemilik bagi tujuan mengubahsuai premis (bagi Taska/Tadika) PM_TASKA_SURAT_KEBENARAN_PEMILIK_*.PDF
5 Salinan hak milik (bagi Taska/Tadika) PM_TASKA_HAK_MILIK_*.PDF
6 Resit cukai tanah terbaru (bagi Taska/Tadika) PM_TASKA_RESIT_CUKAI_TANAH_*.PDF
7 Resit cukai taksiran terbaru (bagi Taska/Tadika). PM_TASKA_RESIT_CUKAI_TAKSIRAN_*.PDF
8 Salinan surat perjanjian sewa / jual beli (bagi Taska/Tadika). PM_TASKA_SURAT_PERJANJIAN_SEWA_*.PDF
9 Permohonan KM Tukar Guna Ruang /Bangunan Kediaman Kepada Tadika/Taska adalah bersifat kebenaran sementara dan hanya sah dalam tempoh 2 tahun sahaja (bagi Taska/Tadika). PM_TASKA_TUKAR_GUNA_RUANG_*.PDF
10 Surat persetujuan jiran bersempadan lengkap mengandungi nama, no. kad
pengenalan, no. telefon dan tandatangan bersetuju seperti di LAMPIRAN 2.
**Persetujuan jiran berhampiran (pemilik asal) dalam lingkungan 20 meter dari
premis dan 200 meter bagi premis di jalan mati, menurut sub-seksyen 21(8),
Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (bagi Taska/Tadika)
PM_TASKA_SURAT_PERSETUJUAN_JIRAN_*.PDF
11 Salinan surat rujukan atau sokongan (bagi Taska/Tadika). PM_TASKA_SURAT_RUJUKAN_SOKONGAN_*.PDF
12 Salinan Resit Bayaran Fi Permohonan KM Perubahan Material berjumlah
RM200/permohonan dan bagi sebarang permohonan pembaharuan (bagi Taska/Tadika).
PM_TASKA_RESIT_FI_*.PDF
13 Surat iringan permohonan rasmi dari pemohon /pemaju (bagi tukar guna ruang/bangunan) PM_TGR_SRT_PEMOHONAN_*.PDF
14 Melengkapkan Borang A jadual pertama [kaedah 2(1)] (bagi tukar guna ruang/bangunan) PM_TGR_BORANG_A_*.PDF
15 Satu (1) salinan surat pelantikan perunding (bagi tukar guna ruang/bangunan) PM_TGR_SURAT_PELANTIKAN_*.PDF
16 Surat kebenaran daripada pemilik bangunan / rumah /power of attorney (jika menyewa premis, termasuk surat pemilik bagi tujuan mengubahsuai premis) (bagi tukar guna ruang/bangunan) PM_TGR_SURAT_KEBENARAN_*.PDF
17 Salinan hak milik (bagi tukar guna ruang/banngunan) PM_TGR_HAK_MILIK_*.PDF
18 Salinan siap dan pematuhan (CCC) bagi bangunan
baru / ubah suai (jika berkaitan) (bagi tukar guna ruang/bangunan)
PM_TGR_HAK_MILIK_*.PDF
19 Resit cukai tanah terbaru (bagi tukar guna ruang/bangunan) PM_TGR_RESIT_CUKAI_TANAH_TERBARU_*.PDF
20 Resit cukai taksiran terbaru (bagi tukar guna ruang/bangunan) PM_TGR_RESIT_CUKAI_TAKSIRAN_TERBARU_*.PDF
21 Salinan sijil pendaftaran perniagaan / syarikat (bagi tukar guna ruang/bangunan). PM_TGR_SSM.PDF
22 Salinan surat perjanjian sewa / jual beli (bagi tukar guna ruang/bangunan) PM_TGR_PERJANJIAN_SEWA_BELI.PDF
23 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Pelan format PDF untuk Pengemukaan Pelan Akhir)
LAIN_*.PDF
24 Isi kandungan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) (bagi tukar guna ruang/bangunan) PM_TGR_LAPORAN_CADANGAN_PEMAJUAN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.