Kelulusan Mendirikan Bangunan Sementara

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 HARISFAZILA BIN AHMAD harisfazila@ppj.gov.my 03-8887 7516 / 019-2327516
2 NUR ISMAIL BIN KHALIT n_ismail@ppj.gov.my 03-8887 7377 / 016-660 2074
3 RAFIZAN BIN MOHD TAHIR rafizan@ppj.gov.my 03-8887 7105
4 NOR SUHAILI BINTI AHDI nor.suhaili@ppj.gov.my 03-8887 7652
Senarai Semak
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Permohonan Oleh Orang Utama Yang Mengemukakan (PSP) (Nyatakan tujuan, komponen binaan sementara dan tempoh yang dipohon) PBS_SURAT_SP.PDF
2 Salinan Surat Lantikan Perunding daripada pemilik/pemaju pembangunan. PBS_SURAT_LANTIKAN.PDF
3 Borang PBS 1-4 Yang Lengkap PBS_BORANG_PBS1-4_*.PDF
4 Borang A, Perakuan Pelan Bangunan Yang Diperakukan Oleh PSP, (Arkitek/ Jurutera Profesional dengan Perakuan Amalan/ Pelukis Pelan Berdaftar) PBS_BORANG_A_SP.PDF
5 Borang A, Perakuan Pelan Struktur Yang Diperakukan Oleh Jurutera Profesional dengan Perakuan Amalan (Struktur) (Jika Berkaitan). PBS_BORANG_A_JURUTERA.PDF
6 Salinan Sijil Pendaftaran PSP dan SP (jika berkaitan) terkini (Lembaga Arkitek Malaysia/Lembaga Jurutera Malaysia) PBS_SIJIL_DAFTAR_PSP.PDF
7 Salinan Surat Kelulusan yang dikeluarkan oleh Jabatan/Agensi Teknikal yang memperakukan; (jika PBS Bukan Serentak dgn KMTT).
a. Kebenaran Merancang Tempoh Terhad (KMTT) yang sah laku dari Jabatan Perancangan Bandar, PPj
PBS_SURAT_MERANCANG.PDF
8 Salinan Surat Kelulusan yang dikeluarkan oleh Jabatan/Agensi Teknikal yang memperakukan; (jika PBS Bukan Serentak dgn KMTT).
b. Kelulusan Pelan Kerja Tanah dari Jabatan Perancangan Bandar, PPj.
PBS_SURAT_KERJA_TANAH.PDF
9 Surat Perakuan Perunding oleh PSP/SP telah mematuhi kehendak agensi teknikal yg memperakukan; (mana yang berkaitan & ikut format KPKT)
a. Kepada Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia, Putrajaya (JBPM) untuk Kelulusan Pelan Arkitektural.
PBS_SURAT_BOMBA.PDF
10 Surat Perakuan Perunding oleh PSP/SP telah mematuhi kehendak agensi teknikal yg memperakukan; (mana yang berkaitan & ikut format KPKT)
b. kepada Indah Water Konsortium (IWK) dengan bukti/cap terima.
PBS_SURAT_IWK.PDF
11 Surat Perakuan Perunding oleh PSP/SP telah mematuhi kehendak agensi teknikal yg memperakukan; (mana yang berkaitan & ikut format KPKT)
c. kepada Syarikat Bekalan Air Selangor (SYABAS) dengan bukti/cap terima.
PBS_SURAT_SYABAS.PDF
12 Surat Perakuan Perunding oleh PSP/SP telah mematuhi kehendak agensi teknikal yg memperakukan; (mana yang berkaitan & ikut format KPKT)
d. kepada Tenaga Nasional Berhad (TNB) dengan bukti/cap terima.
PBS_SURAT_TNB.PDF
13 Surat Perakuan Perunding oleh PSP/SP telah mematuhi kehendak agensi teknikal yg memperakukan; (mana yang berkaitan & ikut format KPKT)
e. kepada Telekom Malaysia Berhad (TM) dengan bukti/cap terima.
PBS_SURAT_TM.PDF
14 Dua (2) Salinan Pelan Binaan Sementara Bersaiz A1 dan 1 salinan Pelan Digital format PDF yang LENGKAP dan mengandungi;
a. Tajuk Permohonan Permit Dan Senarai Lukisan, Di Helaian Pertama
b. Alamat Pemilik, Pemaju, SP, Nama & Tandatangan
Wakil Pemaju, Di Setiap Helaian
c. Perakuan SP Pada Setiap Helaian (Rujuk Perakuan Standard.UBBL Selangor 1986)
d. Dijilid / Dilipat (Dengan Kemas Mengikut Saiz A4)
e. Pelan Kunci, Pelan Lokasi dan Pelan Tapak
f. Pelan Lantai
g. Pelan Bumbung
h. Pelan Tampak (Sekurang-kurangnya 2 Pandangan Sisi)
i. Pelan Keratan (Sekurang-kurangnya 2 Keratan Sisi)
j. Pelan Terperinci (Jika Ada)
k. Pelan-pelan Lain (Jika Ada)
PBS_PELAN_*.PDF
15 Gambar terkini tapak (gambar menunjukkan keadaan semasa tapak dan bertarikh tidak lebih daripada 4 hari dari tarikh permohonan) PBS_GAMBAR.PDF
16 Surat Asal Kebenaran Dari Pemilik Tanah Berdaftar/Bangunan/Premis/Gadaian (Jika Bukan Milik Sendiri) PBS_SURAT_PEMILIK_*.PDF
17 ** Surat Kelulusan / Pelan / Kebenaran Lain Jika Berkaitan PBS_SURAT_LAIN_*.PDF
18 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Pelan format PDF untuk Pengemukaan Pelan Akhir)
LAIN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.