Kelulusan Mendirikan Bangunan Sementara (Bangunan)

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Emel No. Telefon
1 HARISFAZILA BIN AHMAD harisfazila@ppj.gov.my 03-8887 7516 / 019-2327516
2 NUR ISMAIL BIN KHALIT n_ismail@ppj.gov.my 03-8887 7377 / 016-660 2074
3 RAFIZAN BIN MOHD TAHIR rafizan@ppj.gov.my 03-8887 7105 / 019 231 4960
4 NOR SUHAILI BINTI AHDI nor.suhaili@ppj.gov.my 03-8887 7652

Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar

Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Permohonan Oleh Orang Utama Yang Mengemukakan

(PSP) (Nyatakan tujuan, komponen binaan sementara dan tempoh yang dipohon)
MBS_SURAT_SP.PDF
2 Salinan Surat Lantikan Perunding daripada pemilik/pemaju pembangunan. MBS_SURAT_LANTIKAN.PDF
3 Borang A, Perakuan Pelan Bangunan Yang Diperakukan Oleh PSP, (Arkitek/ Jurutera Profesional dengan Perakuan Amalan/ Pelukis Pelan Berdaftar) MBS_BORANG_A_SP.PDF
4 Borang A, Perakuan Pelan Struktur Yang Diperakukan Oleh Jurutera Profesional dengan Perakuan Amalan (Struktur) (Jika Berkaitan) MBS_BORANG_A_JURUTERA.PDF
5 Salinan Sijil Pendaftaran PSP dan SP (jika berkaitan) terkini

(Lembaga Arkitek Malaysia/Lembaga Jurutera Malaysia)
MBS_SIJIL_DAFTAR_PSP.PDF
6 Surat Perakuan Perunding oleh PSP/SP telah mematuhi

kehendak agensi teknikal yg memperakukan; (mana yang berkaitan & ikut format KPKT)

a. kepada Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia, Putrajaya (JBPM) untuk Kelulusan Pelan Arkitektural.
MBS_SURAT_BOMBA.PDF
7 Salinan Surat Kelulusan yang dikeluarkan oleh Jabatan/Agensi Teknikal yang memperakukan; (jika MBS Bukan Serentak dgn KMTT).

a. Kebenaran Merancang Tempoh Terhad (KMTT) yang sah laku dari Jabatan Perancangan Bandar, PPj
MBS_SURAT_MERANCANG.PDF
8 Salinan Surat Kelulusan yang dikeluarkan oleh Jabatan/Agensi Teknikal yang memperakukan; (jika MBS Bukan Serentak dgn KMTT).

b. Kelulusan Pelan Kerja Tanah dari Jabatan Perancangan Bandar, PPj.
MBS_SURAT_KERJA_TANAH.PDF
9 Surat Perakuan Perunding oleh PSP/SP telah mematuhi

kehendak agensi teknikal yg memperakukan; (mana yang berkaitan & ikut format KPKT)

kepada Indah Water Konsortium (IWK) dengan

bukti/cop terima.
MBS_SURAT_IWK.PDF
10 Surat Perakuan Perunding oleh PSP/SP telah mematuhi

kehendak agensi teknikal yg memperakukan; (mana yang berkaitan & ikut format KPKT)

c. kepada Syarikat Air Selangor (AIS)

dengan bukti/cop terima
MBS_SURAT_AIS.PDF
11 Surat Perakuan Perunding oleh PSP/SP telah mematuhi

kehendak agensi teknikal yg memperakukan; (mana yang berkaitan & ikut format KPKT)

kepada Tenaga Nasional Berhad (TNB) dengan

bukti/cop terima.
MBS_SURAT_TNB.PDF
12 Surat Perakuan Perunding oleh PSP/SP telah mematuhi

kehendak agensi teknikal yg memperakukan; (mana yang berkaitan & ikut format KPKT)

e. kepada Telekom Malaysia Berhad (TM) dengan

bukti/cop terima
MBS_SURAT_TM.PDF
13 Pelan Binaan Sementara dalam format PDF yang LENGKAP dan mengandungi;

a. Tajuk Permohonan Permit Dan Senarai Lukisan, Di Helaian Pertama

b. Alamat Pemilik, Pemaju, SP, Nama & Tandatangan Wakil Pemaju, Di Setiap Helaian

c. Perakuan SP Pada Setiap Helaian (Rujuk Perakuan Standard.UBBL Selangor 1986)

d. Pelan Kunci, Pelan Lokasi dan Pelan Tapak

e. Pelan Lantai

f. Pelan Bumbung

g. Pelan Tampak (Sekurang-kurangnya 2 Pandangan Sisi)

h. Pelan Keratan (Sekurang-kurangnya 2 Keratan Sisi)

i. Pelan Terperinci (Jika Ada)

j. Pelan-pelan Lain (Jika Ada)
MBS_PELAN_*.PDF
14 Gambar terkini tapak (gambar menunjukkan keadaan semasa tapak dan bertarikh tidak lebih daripada 4 hari dari tarikh permohonan) MBS_GAMBAR.PDF
15 Surat Asal Kebenaran Dari Pemilik Tanah Berdaftar/Bangunan/Premis/Gadaian (Jika Bukan Milik Sendiri) MBS_SURAT_PEMILIK_*.PDF
16 ** Surat Kelulusan / Pelan / Kebenaran Lain Jika Berkaitan MBS_SURAT_LAIN_*.PDF
17 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Dokumen Pematuhan Arahan Bertulis)
LAIN_ARAHANBERTULIS_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.